ESAT Bezhi Samint Dr Aberham Alemu & Dr Semahagne Gashu July 30 2017